Obaveštenja

 • 29.03.2012
  Odluka o izboru u zvanje nastavnika - prof dr Gorana Golubovića

  Odluka o izboru u zvanje nastavnika prof. dr Gorana Golubovića za predmete Hrišćanska antropologija i Psihologija religije.

  На основу члана 65. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/2005, 100/2007 – аутентично тумачење, 97/2008 и 44/2010), као и Статута Протестантског теолошког центра (Protestant Theological Seminary) у Новом Саду, Веће ове установе на седници одржаној 01.11.2012. године донело је следећу

  О Д Л У К У

  о избору у звање наставника

  Др Горан З. Голубовић бира се у звање професор по позиву (Visiting Professor) у рангу редовног професора универзитета за ужу научну област Теологија (Хришћанска антропологија и Психологија религије).

  Одлуку доставити др Горану З. Голубовићу и архиви Протестантског теолошког центра (Protestant Theological Seminary) у Новом Саду.

  О б р а з л о ж е њ е

  На седници Већа Протестантског теолошког центра у Новом Саду одржаној дана 12.03.2012. године покренута је иницијатива за избор у горе наведено звање др Горана З. Голубовића, редовног професора Филозофског факултета у Нишу, те је у складу са тим одређена одговарајућа комисија за писање извештаја за избор у следећем саставу: др Димитрије Попадић – редовни професор Теолошког протестантског центра у Новом Саду (председник), др Љубивоје Стојановић – редовни професор Православног богословског факултета у Фочи (члан) и др Владимир Нешић – редовни професор Филозофског факул-тета у Нишу (члан).

   

  Комисија је свој Извештај доставила Протестантском теолошком центру дана 20.03.2012. године, у коме је утврдила предлог да се др Горан З. Голубовић изабере у звање професор по позиву (Visiting Professor). Извештај је био изложен увиду јавности, у законски про-писаном року, на сајту ПТЦ-а и у библиотеци установе и на исти није било примедби.

  Веће наше високошколске установе на седници одржаној 01.11.2012. године прихватило је Извештај комисије и утврдило позитивне оцене резултата научно-истраживачког рада кан-дидата, ангажовања кандидата у развоју наставе и других делатности факултета, доприноса кандидата у развоју наставног подмлатка, те његовог досадашњег педагошког рада.

  Узимајући у обзир све што је наведено, Веће Протестанстског теолошког центра у Новом Саду доноси одлуку о избору др Горана З. Голубовића у звање професор по позиву (Visiting Professor) у рангу редовног професора универзитета за ужу научну област Теологија (Хришћанска антропологија и Психологија религије). Међусобна права и обавезе између Протестантског теолошког центра (Protestant Theological Seminary) и проф. др Горана З. Голубовића у погледу ангажовања у настави и другим делатностима установе биће регулисани посебним актима.

                                                                                                                Декан ПТЦ-а,

   

  У Новом Саду, 01.11.2012. год.                                                                          

  Проф. др Димитрије Попадић                     

   

29.03.2012

Odluka o izboru u zvanje nastavnika prof. dr Gorana Golubovića za predmete Hrišćanska antropologija i Psihologija religije. На ...

28.02.2012

Zbog promene lokacije zgrade Fakulteta promenuo se i broj telefona. Stari broj telefona 021/504-771 više nije u funkciji. Novi broj telefona ...