Teološki časopis

Teološki časopis je predstavlja teorijsko glasilo Protestantskog teoloãkog fakulteta u Novom Sadu, u kome se objavljuju radovi profesora i studenata, istorijski dokumenti kao i letopis rada fakulteta.

Teološki časopis nema samo teološko - naučni karakter, već i sociološki, jer svojom verskom i etničkom šarolikošću na pravi naåin oslikava i naãe društveno okruženje i samim tim pridonosi izgradnji tolerantnijeg društva uopšte. On ima ulogu da kultiviše teološku misao uzimajući u obzir sve tri hrišćanske provenijencije, razvijajući pritom konstruktivni dijalog između istih. Na taj način dolazi do izražaja i njegova ekumenska dimenzija.

Sagledavajući mesto i ulogu Teološkog časopisa unutar verskog konteksta naše zemlje može se slobodno reći da je njegova uloga afirmativna, ne samo u teološkom već i u duhovnom smislu, jer svojim svehrišćanskim stavom doprinosi boljem erminevčkom pristupu svetopisamskog otkrivenja i same crkvene predaje.

Upravo kontekst nameće obavezu ozbiljnog pristupa i tretmana teološke misli i to u punini njene istorijske dimenzije. Kontekstualna teoloãka promišljanja, koja ovaj časopis priželjkuje, opravdaće svoj pridev jedino ako budu odražavala pluralizam hrišćanskih denominacija koji karakteriše vojvođansku i širu domaću stvarnost.

Iz tog razloga, ljubazno pozivamo kako pravoslavne tako i katoličke i protestantske teologe i crkvene služitelje da svoja bogoslovska razmišljanja izraze u Teološkom časopisu. Poučite nas i poučimo se. Samo istinotražitelji su istinski Bogotražitelji.

Urednički kolegijjum:

prof. dr. Dimitrije Popadić,
prof. dr. Goran Golubović
mr Nikola Knežević

Recenzenti:

prof. dr Heleen Zorgdrager, Protestantse Theologische Universiteit, Leiden, Ukrainian Catholic University, Ukrajina
prof. dr Anne-Marie Kool, Karoly Gaspar Reformed University,Budimpešta, Mađarska;
prof. dr Zorica Kuburić, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
prof. dr Jasmin Milić, Protestantsko teološko učilište Mihail Starin, Osijek,Hrvatska;
Kevin Steger, Ph.D. Dallas Baptist University, SAD;
dr Svetislav Rajšić, Protestantski teološki fakultet, R. Srbija

Članke slati na adresu journal@ptf.edu.rs

Propozicije za pisanje članka:

1.  Obim rada ne bi trebalo da prelazi 8000 reči.

2.  Tekst treba biti oblikovan 1.15 proredom i sve stranice trebaju biti numerisane.

3.  Na prvoj stranici rada treba da piše ime i prezime autora, naziv i adresa ustanove u kojoj je autor zaposlen (student), e-mail adresa i naslov rada ispisan velikim slovima na srpskom i engleskom jeziku.

4.  Radovima treba biti priložen rezime na srpskom i na engleskom jeziku. Rezime ne bi trebao da prelazi 200 reči, te treba da se odnosi na svrhu rada. Rezime se prilaže pre početka teksta, na srpskom, odnosno na kraju teksta, na engleskom jeziku. 

5.  Autorima se preporučuje da pri upućivanju na tuđe tekstove, kao i pri njihovu citiranju, radi ekonomičnosti i preglednosti koriste Harvard format: Izvor treba navesti u tekstu, a ne u fusnotama. Referenca se stavlja u zagrade i sadrži prezime autora, godinu izdanja i, ako je reč o citatu, broj stranice; na primer: (James, 1968) ili (James, 1968: 99). Ako rad ima dva autora, treba navesti oba, na primer: (Berger i Luckmann, 1967.). U slučaju zajedničkog rada trojice ili više autora koristi se oblik ”i saradnici”, na primer: (Pargament i sar., 1999.). Sve reference u tekstu navode se kao i prvi put, odnosno ne koriste se oblici poput ”ibid.”, ”op. cit.”, ”isto.” i slično. Autorima se sugeriše da beleške (fusnote) ostave isključivo za komentirasanje ili dopunu rečenog u tekstu, čime će se dodatno pojačati ekonomičnost preporučenog načina navođenja referenci (koji, sam po sebi, vodi smanjivanju broja beleški i redukovanje količine teksta u njima).

6.  U popisu literature (bibliografiji), koji se navodi na kraju rada, treba navesti pune podatke o svim radovima koja se spominju u referencama. Radovi se navode abecednim redom prema prezimenima autora i hronološkim redom za radove istog autora. Ukoliko se navodi više radova istog autora, koji imaju istu godinu izdanja, treba ih razlikovati slovima (a, b, c itd.) iza godine izdanja. U slučaju zajedničkog rada više autora, u popisu literature se ne koristi oblik ”i saradnici”, nego se navode svi autori. Za mrežno dostupne radove potrebno je, nakon dostupnih osnovnih referenci (naslova, autora itd.), navesti izvor (http://) i datum učitavanja.

Citirana dela bi trebalo staviti u okviru numerisane liste.

Popis literature treba izraditi prema dole navedenim primerima:

1.      Schmitt, Carl. (1985). Political theology: Four Chapters on Concept of Sovereignty. Cambridge: MIT Press

2.      Milbank, J. (2006). Theology and Social Theory. Oxford: Blackwell Publishing.

3.    Milbank, J & Picstock, C. & Ward, G. Radical Orthodoxy. (1999). London and New York: Routledge

4.      Harvard, B.  Konstruktivni univerzalizam ili univerzalizam zajednice?, Filozofska istraživanja, 11 (4), 1991: 925-939. (Broj 11 označava godište (volumen) časopisa, (4) broj sveska unutar godišta, broj 1991 označava godinu izdanja, a 925-939 paginaciju rada u časopisu.)

29.03.2012

Odluka o izboru u zvanje nastavnika prof. dr Gorana Golubovića za predmete Hrišćanska antropologija i Psihologija religije. На ...

28.02.2012

Zbog promene lokacije zgrade Fakulteta promenuo se i broj telefona. Stari broj telefona 021/504-771 više nije u funkciji. Novi broj telefona ...