Postdiplomske studije

Pravo upisa na postdiplomske studije

Pravo upisa na trogodišnje doktorske studije imaju studenti koji su završili diplomske akademske studije s najmanjom prosečnom ocenom 8,5 i oni koji su stekli zvanje magistra nauka, s tim da se magisterij nauka vrednuje kao dvogodišnje postdiplomske studije.

 Mentor

(1) Studentu postdiplomskih studija obvezno se imenuje mentor.

(2) Naučno-nastavno veće Fakulteta imenuje mentora uz saglasnost studenta.

(3) Naučno-nastavno veće formira listu profesora potencijalnih mentora doktorskih studija za svakog studenta pojedinačno u zavisnosti od njegove ili njene oblasti predloženog istraživanja.

(4) Petnaest dana nakon dostave ove liste predloženih mentora, potencijalni student doktorskih studija odabira sebi tri potencijalna mentora i o svom izboru obaveštava Komisiju za doktorske studije. Na osnovu ovog izbora, Komisija doktorskih studija upućuje Naučno-nastavnom veću svoj konačni predlog za imenovanje mentora.

(5) Na temelju dostavljenog predloga od strane Komisije za doktorske studije, Naučno-nastavno veće donosi konačnu odluku o imenovanju mentora studentu doktorskih studija.

(6) Studentu doktorskih studija se tada imenuje mentor: nastavnik u naučnom i

naučno-nastavnom zvanju (1) naučni-saradnik-docent; (2) viši naučni saradnik-

vanredni profesor; (3) naučni savetnik-redovni profesor; ili (4) professor emeritus.

(7) Mentor je obavezan da pomaže studentu kako u izboru, pripremi i formiranju predloga doktorskog programa tako i tokom doktorskih studija omogućavajući studentu da razume i u radu primeni naučne metode.  Dakle, mentor prati njegov ili njen rad i dostignuća, pružajući studentu pomoć u izboru odgovarajuće literature tokom doktorskih studija u skladu sa studijskim programom, upućujući ga u naučno-istraživački rad i učestvujući u oblikovanju seminara i vežbi ukoliko student doktorskih studija izvodi nastavu na nivou osnovnih i diplomskih akademskih studiju u skladu sa studijskim programima.

(8) O radu studenta i njegovom napredovanju tokom doktorskih studija, nakon završetka svakog semestra, mentor je dužan dostaviti Komisiji za doktorske studije pismeni izveštaj o radu studenta.

Struktura i organizacija doktorskog studija 

(1) Doktorske studije imaju vrednost 180 ESPB, tri studijske godine, svaka po 60 ESPB.

(2) Student postdiplomskih studija može steći najmanje 120 ESPB bodova na

doktorskom studiju.

(3) Student doktorskih studija koji ispunjenjem propisanih uslova stekne više od ESPB

bodova ostvaruje pravo na dobivanje sertifikata/potvrde o ostvarenom broju bodova.

(4) Studijskim programom doktorskih studija utvrđuje se popis obaveznih i izbornih predmeta i/ili modula s brojem aktivne nastave potrebnih za njihovu realizaciju i odgovarajućim brojem ESPB bodova.

(5) Obavezni i izborni predmeti na doktorskim studijama trebaju biti u odnosu 1:1, dakle, obavezni predmeti čine 50% ESPB od ukupnog broja bodova, koliko čine i izborni predmeti.

(6) Polaganjem obaveznih i izbornih predmeta utvrdenih studijskim programom doktorskih

studija, student može steći 30 ESPB bodova za svaku od tri godinu doktorskih studija.

(7) Obavezne i izborne aktivnosti definisane su studijskim programom doktorskih studija. Obavezne aktivnosti sastoje se u prezentaciji naučnog rada na domaćim i inostranim

naučnim skupovima ili naučnom usavršavanju na drugim domaćim ili inostranim univerzitetima ili fakultetima odnosno naučnim institutima i to u ukupnom trajanju od najmanje 3 meseca, čime se mogu steći 20 ESPB bodova.

(8) Izborne aktivnosti sastoje se u učestvovanju na seminarima, konferencijama i okruglim

stolovima i sl., i njima se mogu steći 10 ESPB bodova.

(9) Naučno usavršavanje sastoji se u sistematskom naučnom istraživanju tokom

studija pod vodstvom i nadzorom mentora, što predstavlja uslov za izradu i odbranu doktorske disertacije.  Naučnim usavršavanjem pod vodstvom mentora student može steći 90 ESPB bodova.

(10) Odbrana predloga doktorskog rada (supstrat doktorskog rada) vrednuje se s 10 ESPB bodova a doktorska disertacija s 30 ESPB bodova.

Mogućnost izrade i odbrane doktorata bez nastave i ispita

U izuzetnim slučajevima, student koji je ostvario značajna naučna dostignuca, može na temelju odluke Naučno-nastavnog veća steci doktorat nauka izradom i javnom odbranom doktorskog rada. (Ovo je u saglasnosti s Članom 77).

Način ocenjivanja

(1) Ocena studenta tokom doktorskog studija, pored navođenja ocene od 5 do 10, podrazumeva pisani izveštaj mentora, koji se dostavlja Komisiji za doktorske studije.

(2) Pisani izveštaj mentora sadrži vrednovanje stepena uspešnosti studenta na doktorskom studiju prema studijskom programu.  Elementi ove pismene ocene mentora se mogu definisati posebnim Pravilnikom.

 

29.03.2012

Odluka o izboru u zvanje nastavnika prof. dr Gorana Golubovića za predmete Hrišćanska antropologija i Psihologija religije. На ...

28.02.2012

Zbog promene lokacije zgrade Fakulteta promenuo se i broj telefona. Stari broj telefona 021/504-771 više nije u funkciji. Novi broj telefona ...