Osnovne akademske studije

Vrsta studija

Osnovne akademske studije

Naziv studija

Teološke studije

Trajanje studija

6 semestara

ESPB

180

Uslovi za upis

Diploma srednje škole, položen prijemni ispit, pozitivno mišljenje duhovnika i/ili crkvenog starešinstva i uredno lekarsko uverenje.

Rezultati učenja

Razumevanje prirode i sadržaja Svetoga Pisma.

Teološki način razmišljanja na uvodnom nivou studija.

Opšte pastoralne sposobnosti.

Praktične veštine obavljanja osnovnih hrišćanskih službi.

U smislu duhovne izgradnje studenata, rezultati učenja ovog programa odnose se na njihov duhovni rast u odnosu s Bogom, rast u shvaćanju njihovog identiteta u Hristu, predanja Svetome Pismu, odnosa služenja Crkvi i svetu kao i rast vlastitog identiteta i integriteta hrišćanskog vođe.

Rast u poznavanju Boga.

Rastuća svest o tome kako se Bog odnosi prema ljudskom rodu i prema njima samima, i dublje shvatanje onoga šta je On učinio i čini za njih.

Osposobljenost za diplomske studije iz područja teologije.

Mogućnosti nastavka studija

Nakon završenih teoloških studija  moguće je nastaviti diplomske akademske studije na Teološkom fakultetu Novi Sad kao i na drugim teološkim institucijama istog ranga.

Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stiče završetkom studija

Teolog

U nastavku možete preuzeti kompletan nastavni program fakulteta.

29.03.2012

Odluka o izboru u zvanje nastavnika prof. dr Gorana Golubovića za predmete Hrišćanska antropologija i Psihologija religije. На ...

28.02.2012

Zbog promene lokacije zgrade Fakulteta promenuo se i broj telefona. Stari broj telefona 021/504-771 više nije u funkciji. Novi broj telefona ...