Istorijat fakulteta

Protestantski teološki fakultet je osnovan početkom 2000-te godine. Od 2000-te do 2008-me, delovao je pod imenom Teološki fakultet – Novi Sad i u okvirima Saveza Baptističkih Crkava u Srbiji, a od 2008-me deluje u okviru Reformatske hrišćanske crkve u Srbiji i pod imenom Protestantski teološki fakultet (PTF). Osnivači fakulteta su prof. dr Dimitrije i mr Cveta Popadić.

Od početka do danas, na Fakultetu je diplomiralo 182 studenta u 146 programa, a trenutno je na Fakultet upisano 268 studenata iz 27 hrišćanskih denominacija, iz šest država (većinom iz zemalja bivše Jugoslavije) i iz 15 etničkih grupa. Vredno je spomenuti da je danas najveći broj diplomaca PTF-a u određenoj vrsti crkvene službe ili je aktivno unutar paracrkevnih organizacija.  Dakle, na Fakultetu se školuju potencijalni ključni bogoslužbeni kadrovi iz najšireg spektra hrišćanskih crkava, što ga čini jedinstvenim na Balkanu.

PTF godišnje izdaje svoj Teološki časopis, svojevrsni bilten škole u kojem objavljuje radove svojih profesora i studenata. Teološki časopis nema samo teološko - naučni karakter, već i sociološki, jer svojom verskom i etničkom šarolikošću na pravi način oslikava i naše društveno okruženje i samim tim pridonosi izgradnji tolerantnijeg društva uopšte. On ima ulogu da kultiviše teološku misao uzimajući u obzir sve tri hrišćanske prove- nijencije, razvijajući pritom konstruktivni dijalog između istih. Na taj način dolazi do izražaja i njegova ekumenska dimenzija.

Fakultet objavljuje i druga izdanja, prvenstveno magistarske i doktorske radove svojih studenata, a organizuje i promocije, seminare, tribine i dijaloge o temama prikladnim biblijsko-teološkim, društveno aktuelnim temama.

29.03.2012

Odluka o izboru u zvanje nastavnika prof. dr Gorana Golubovića za predmete Hrišćanska antropologija i Psihologija religije. На ...

28.02.2012

Zbog promene lokacije zgrade Fakulteta promenuo se i broj telefona. Stari broj telefona 021/504-771 više nije u funkciji. Novi broj telefona ...